Kabinet beperkt verliesverrekening

6 OKTOBER 2020 DOOR ACCOUNTANCY VANMORGEN

Het kabinet beperkt de verliesverrekening in de Wet Vpb zoals de Adviescommissie belastingheffing van multinationals had voorgesteld. Zo moet voorkomen worden dat winstgevende bedrijven jarenlang geen vennootschapsbelasting betalen.

Voorwaarts

De voorgestelde maatregel is erop gericht te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland jaren achtereen geen vennootschapsbelasting betalen. Dat kan onder andere komen door een grote hoeveelheid verrekenbare verliezen uit het verleden. Teneinde een ondergrens in de vennootschapsbelasting voor bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland te bewerkstelligen stelt het kabinet daarom per 1 januari 2022 een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voor waarbij de omvang van de in een jaar in aanmerking te nemen verliezen wordt beperkt. Voorwaartse verliesverrekening houdt in dat een in een jaar geleden verlies wordt verrekend met de belastbare winst, of het Nederlandse inkomen, van een volgend jaar. De huidige voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot zes jaar. De beperking in de tijd komt te vervallen.

Tot 1 miljoen euro

Als de verliezen uit voorafgaande jaren gezamenlijk meer dan € 1 miljoen bedragen, vindt de verrekening in een bepaald jaar slechts plaats tot een bedrag van € 1 miljoen, vermeerderd met 50% van de belastbare winst, onderscheidenlijk het Nederlandse inkomen, van dat jaar nadat die winst, onderscheidenlijk dat inkomen, is verminderd met een bedrag van € 1 miljoen. Tot een bedrag van € 1 miljoen zijn verliezen dus altijd verrekenbaar. Voor ondernemers (box 1) en aanmerkelijkbelanghouders (box 2) in de inkomstenbelasting geldt dat de groep met verliezen van een bedrag van meer dan € 1 miljoen beperkt is. Daarmee zou een vergelijkbare aanpassing in de inkomstenbelasting naar verwachting weinig effect sorteren. Verder beoogt de voorgestelde maatregel ten aanzien van vennootschapsbelastingplichtige lichamen een meer geleidelijke verliesverrekening en daardoor stabielere belastingontvangsten te bewerkstelligen.

Achterwaarts

De beperking zal ook van toepassing zijn op de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Achterwaartse verliesverrekening houdt in dat een verlies in een jaar wordt verrekend met de winst uit het voorafgaande jaar. De belastingplichtige krijgt dan (een deel van) de eerder betaalde belasting terug. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening van één jaar blijft ongewijzigd. Een verlies dat als gevolg van de voorgestelde beperking in een jaar niet volledig voorwaarts of achterwaarts verrekenbaar is, kan in een volgend jaar met inachtneming van dezelfde beperking worden verrekend.

Vanaf 1-1-2022

De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de voorwaartse verliesverrekening zullen van toepassing zijn op alle verrekenbare verliezen die ontstaan vanaf 1 januari 2022 of die ultimo 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. Het kabinet acht dat gerechtvaardigd omdat deze wijzigingen zowel begunstigend als beperkend zijn voor belastingplichtigen en de bestaande verrekenbare verliezen niet verloren gaan.  Het kabinet is zich ervan bewust dat de voorwaartse verliesverrekening met ingang van 2019 is versoberd in het kader van de grondslagverbredende maatregelen uit de Wet bedrijfsleven 2019. Nochtans wil het kabinet niet langer dan noodzakelijk wachten met het uitvoeren van één van de aanbevelingen van de Adviescommissie Belastingheffing van multinationals. De commissie beveelt in de basisvariant van haar rapport aan om de verliesverrekening te beperken.1 Door de omvang van de verliesverrekening (voor zover boven de € 1 miljoen) te beperken tot 50% van de belastbare winst nadat die winst is verminderd met een bedrag van € 1 miljoen, zullen sterk winstgevende bedrijven al snel vennootschapsbelasting verschuldigd zijn zodra ze na een verliesperiode weer winstgevend worden. Deze maatregel draagt zo bij aan het creëren van een ondergrens in de vennootschapsbelasting. Verscheidene landen hanteren een dergelijk systeem voor verliesverrekening.

Bron: https://www.fiscaalvanmorgen.nl/

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.