Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever

Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Grotere werkgevers moeten de RI&E altijd laten toetsen.

RI&E is wettelijk verplicht
Het opstellen van een RI&E met bijbehorend plan van aanpak is wettelijk verplicht voor bedrijven met personeel. Dit staat in de Arbowet. Het is een praktisch hulpmiddel om in kaart te brengen welke risico’s uw werknemers lopen in de uitvoering van hun werk. In het bijbehorend plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. De wet verplicht ook dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst of deskundige getoetst wordt.

Uitzondering?
Er zijn echter uitzonderingen op de toetsingsverplichting. U kunt vrijstelling krijgen, wanneer u maximaal 25 werknemers in dienst heeft én als u een erkend RI&E-instrument voor uw branche heeft gebruikt.

Voorwaarden erkende branche-RI&E
Erkende RI&E-instrumenten voor de verschillende branches moeten aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten werkgevers en werknemers uit
dezelfde branche het instrument in samenwerking hebben opgesteld. Het
instrument moet ook getoetst zijn door een gecertificeerde arbokerndeskundige. Verder moet het instrument aangemeld zijn bij het
Steunpunt RI&E en op de website (www.rie.nl) digitaal verkrijgbaar zijn.

Medezeggenschap heeft instemmingsrecht
De RI&E en het plan van aanpak moeten na de toetsing door de
gecertificeerde deskundige ook worden toegezonden aan de
ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij
hebben instemmingsrecht. In de Arbowet is ook vastgelegd dat werknemers
het recht hebben om de RI&E in te zien. Hoe meer werknemers op de hoogte zijn van de risico’s, hoe beter zij er rekening mee kunnen houden.

Meer informatie?
Omdat veel met name kleinere werkgevers niet beschikken over een RI&E
wordt jaarlijks in de week van de RI&E aandacht hiervoor gevraagd. Ook via www.routenaarrie.nl is meer informatie verkrijgbaar. De Inspectie SZW
controleert bedrijven intensief op de aanwezigheid van een RI&E. Het
ontbreken van een RI&E inclusief plan van aanpak kan leiden tot hoge boetes.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 27-10-2020

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.