Tozo en belastingaangifte

Minister Koolmees geeft een toelichting op de Tozo-regeling en de belastingaangifte. Volgens Koolmees is het niet mogelijk dat  door de naheffing mensen onder het bijstandsniveau uitkomen.

Half maart bleek dat veel partners van zzp’ers onaangenaam verrast werden bij de belastingaangifte. Vanwege de Tozo-regeling moeten zij honderden euro’s extra belasting betalen. Minister Koolmees antwoordt nu op Kamervragen dat de Tozo in een tijd van crisis onder stoom en kokend water tot stand is gekomen. Doel van het kabinet was om zelfstandigen zo snel mogelijk te helpen. Om deze reden is er voor gekozen om bij de toekenning van de Tozo 1 geen rekening te houden met het inkomen van de partner en tegelijkertijd de hogere gezinsnorm
(€ 1.536,34,) aan de ondernemer en zijn partner toe te kennen in plaats van de lagere alleenstaandennorm
(€ 1.075,44), die zou gelden als de partner in zijn geheel buiten beschouwing zou zijn gelaten. Juist omdat er geen rekening gehouden werd met het partnerinkomen en daardoor logischerwijs niet precies bekend was hoeveel inkomsten deze partner had, is het mogelijk dat over het totale inkomen te weinig loonheffing is ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Hierdoor kan bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting blijken dat er moet worden bijbetaald. Overigens zal dit vooral voorkomen bij partners die een zodanig inkomen verdienen dat ze geen of minder recht hebben op loonheffingskorting of dat ze in een hogere belastingschijf zitten dan waar de gemeente vanuit is gegaan. Vanaf Tozo2 (1 juni 2020) zal dit zich minder voordoen, omdat toen de partnerinkomenstoets is ingevoerd.
Belastingschijf
Een naheffing voor de inkomstenbelasting zal alleen voorkomen als de ondernemer of zijn partner meer inkomsten heeft ontvangen dan waar door de gemeenten bij de verstrekking van de Tozo rekening mee werd gehouden. Dit zal, zoals hiervoor al aangegeven, vooral voorkomen indien een partner bij Tozo 1 een zodanig inkomen verdiende dat er geen of minder recht is op loonheffingskorting of dat hij in een hogere belastingschijf zit dan waarde gemeente vanuit is gegaan. Dan kan het zijn dat er over het deel van de Tozo dat aan de partner van de ondernemer toekomt, meer belasting moet worden betaald dan verwacht.
Bijstandsniveau
Volgens Koolmees is het niet mogelijk dat  door de naheffing mensen onder het bijstandsniveau uitkomen. Mocht dit in een uitzonderlijke situatie toch het geval zijn, dan kunnenmensen zich tot de gemeente wenden voor een aanvulling tot het bijstandsniveau.
De Tozo wordt – net als de bijstand – niet geteld tot het inkomensbegrip in de sociale zekerheid bij het verrekenen van uitkeringen. Indien dus de partner van de ondernemer een uitkering van het UWV (bijvoorbeeld WIA, Wajong of WW) of van de SVB (bijvoorbeeld AOW) ontvangt, heeft het feit dat de helft van de Tozo hem toekomt geen gevolgen voor het recht op of de hoogte van zijn uitkering. De enige uitzondering die zich zou kunnen voordoen, betreft het geval dat er recht op extra kinderbijslag bij intensieve zorg (AKW+) bestaat.

Meer informatie:
Brief over Tozo-regeling en belastingaangifte, nr. 2021-0000045693, Ministerie SZW, 26 maart 2021

Door: Anne-Marie Noordenbos
Bron: www.taxence.nl

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.