Uitstel jaarrekening geen belemmering voor tijdig indienen nacalculatie Wlz

De uitstelmogelijkheid voor de gecontroleerde jaarrekening hoeft voor ouderenzorgaanbieders in de Wet langdurige zorg (Wlz) en hun accountants geen belemmering te zijn om gegevens tijdig in te dienen bij het zorgkantoor. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland.

thuiszorg

Door de coronacrisis kunnen de nacalculatie voor de Wlz 2020 en de jaarverantwoording complexer uitpakken. Het ministerie van VWS heeft zorgaanbieders daarom de mogelijkheid geboden de gecontroleerde jaarrekening vier maanden later in te dienen. Maar die uitstelmogelijkheid is voor zorgaanbieders geen belemmering om de gegevens voor de nacalculatie Wlz 2020 en het kwaliteitsbudget 2020 tijdig in te dienen bij het zorgkantoor, aldus de koepel van zorgverzekeraars. Gecontroleerde jaarcijfers zijn daarvoor niet nodig.

Covid-19 verantwoording 2020

De cijfers voor de Covid-19-verantwoording Wlz 2020 kunnen via de nacalculatie tijdig worden ingediend, ook als zorgaanbieders gebruik maken van het uitstel voor het indienen van de gecontroleerde jaarrekening. ‘De door NZa gepubliceerde beleidsregels SARS-CoV-2 virus Wlz 2020 (fase 1 t/m fase 3) en het Controle protocol nacalculatie 2020 Wlz-zorgaanbieders gaan namelijk uit van de meest betrouwbare inschatting van de zorgaanbieder, daarvoor hoeft de gecontroleerde jaarrekening niet als uitgangspunt te worden genomen’, licht Zorgverzekeraars Nederland toe. ‘Voor de toerekening van de financiering van de extra kosten Covid-19 naar de diverse zorgdomeinen hanteren zorgaanbieders verdeelsleutels. De accountant controleert of de zorgaanbieder de berekening van de toegepaste verdeelsleutel heeft vastgelegd, of de elementen in de berekening aansluiten op de onderliggende informatie en productieregistratiesystemen en of de verdeelsleutels consistent zijn toegepast. Ook hiervoor zijn de gecontroleerde jaarrekening cijfers niet noodzakelijk.’

Verantwoording kwaliteitsbudget 2020

Ook voor de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020 kan de oorspronkelijke nacalculatie van het zorgkantoor worden aangehouden. ‘Voor zorgaanbieders met kwaliteitsbudget wordt de nacalculatie uiterlijk 1 juli 2021 tweezijdig door het zorgkantoor en de zorgaanbieder bij de NZa ingediend. Daarvoor moet het rapport van feitelijke bevindingen met de door de accountant gewaarmerkte rondrekening uiterlijk 15 mei 2021 zijn ingediend bij het zorgkantoor. Zorgaanbieders waarvan de jaarrekening op 15 mei 2021 nog niet is vastgesteld (en goedgekeurd) stellen de rondrekening op basis van de (voorlopige) administratie, nacalculatie of concept jaarrekening op. Dit is conform het accountantsprotocol rondrekeningkwaliteitsbudget verpleeghuiszorg en coronacompensatie op totaalniveau 2020 Copro 20003D2, zoals gepubliceerd op de website van ZN. Zorgkantoren en de NZa doen een beroep op zorgaanbieders om het door accountants af te geven rapport van feitelijke bevindingen bij het kwaliteitsbudget tijdig af te handelen, zodat de verantwoording goed kan verlopen.’

Door: Accountancy Vanmorgen
Bron: ZN

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.