Dit zijn de steunmaatregelen per 1 juli 2021

Het steunpakket wordt n het derde kwartaal van 2021 doorgetrokken. Daarnaast komt het kabinet met extra maatregelen om bedrijven te steunen met hun groeiende schuldenlast. Zo telt de TVL toch niet meer mee voor de omzetbepaling bij loonsteun NOW en wordt het terugbetalen van belastingschuld een jaar uitgesteld.

NOW 4: 6e periode NOW

Er komt een zesde periode voor loonsteun NOW. Een onderneming moet minimaal 20 procent omzetverlies hebben om in aanmerking te komen voor de subsidie. De loonsom mag maximaal tien procent dalen, maar een eventuele daling heeft ook gevolgen voor de hoogte van de steun bij de definitieve vaststelling. De steun is gerelateerd aan het omzetverlies en bedraagt maximaal 85 procent van de loonsom. In de nieuwe periode van de NOW, juli tot en met september 2021, wordt de referentiemaand februari 2021.

De huidige NOW (vijfde periode) kan nog tot en met 30 juni worden aangevraagd bij het UWV. Dat gaat om het tijdvak 1 april tot en met 30 juni.

>> Lees meer over de regels die gelden voor de vijfde periode in: Zo werkt het noodfonds overbrugging werkbehoud (NOW 3)

Verlenging TVL, loskoppeling NOW

Ook de tegemoetkoming vaste lasten wordt niet versoberd of stopgezet en komt er een derde kwartaal voor de subsidie. Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn gekomen met de reguliere referentieperiode beter te ondersteunen, hebben bedrijven vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL. Aanvullend daarop gaat het subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL naar 1,2 miljoen euro, voor het tweede kwartaal.

De maximale vergoeding van de vaste lasten bedraagt nu 100 procent. Daarnaast is het minimale drempelbedrag dit jaar verlaagd naar 1500 euro. De maximale vergoeding bedraagt 550.000 euro per tijdvak (voor mkb-bedrijven) of 600.000 euro (voor niet-mkb).

Nieuw is dat de TVL voor subsidieperioden van de NOW 3 (sinds oktober 2020) niet meer meetelt voor de omzet. Uitvoerder RVO merkte eerder op dat de verruimde TVL ervoor zorgde dat deze koppeling grote gevolgen kan hebben voor loonsubsidie NOW. Om ondernemers een extra duwtje in de rug te geven, trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit om de subsidies los te koppelen.

Terugbetalen belastingschuld: later, langer, soepeler

Er komt een jaar uitstel voor het terugbetalen van opgebouwde belastingschulden. Ondernemers zouden daar op 1 oktober 2021mee moeten starten, maar dat wordt nu 1 oktober 2022. Ook de terugbetaaltermijn wordt verlengd, van drie naar vijf jaar en de voorwaarden worden versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1 procent in plaats van 4 procent wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4 procent op 1 januari 2024.

De Belastingdienst roept verder ondernemers nog steeds op om vóór 30 juni uitstel aan te vragen, zodat ze in aanmerking komen voor het langere terugbetalingstraject en niet de schuld in één keer hoeven te betalen.

Daarnaast wordt de terugbetaaltermijn wordt verlengd. Hier vroegen ondernemersorganisaties al langer voor. Ook de NBA adviseerde de termijn te verlengen naar vijf jaar. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het kabinet daarin mee en betalen bedrijven in maandelijkse termijnen over een periode van maximaal vijf jaar terug, in plaats van de 36 maanden die nu worden genoemd.

>> Voor het aanvragen van uitstel (nu nog mogelijk tot 30 juni 2021): Zo vraagt u uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst

TOA: Doorstartkrediet

Het kabinet heeft 200 miljoen euro uitgetrokken voor mkb’s die herstarten of de bedrijfsactiviteiten aanpassen na een akkoord met schuldeisers onder faillissementswet WHOA, de Time Out Arrangement (TOA). Dit is bedoeld om bedrijven te helpen levensvatbare activiteiten op te starten als de crisis voorbij is. Het gaat hierbij om kredietverstrekking met een looptijd van tot ongeveer 10 jaar en gemiddelde bedragen tussen de 75.000 en 100.000 euro. Het verstrekken ervan is belegd bij Qredits.

Tozo 5: aanvragen tot 1 oktober

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 oktober 2021. De voorwaarden ervan veranderen niet. De kaders voor terugbetaling van de lening bedrijfskapitaal worden volgens het kabinet versoepeld. Er zou worden gestart met terugbetalen van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal vanaf 1 juli 2021, maar dat wordt uitgesteld naar 1 januari2022. In die zes maanden wordt geen rente opgebouwd en wordt de looptijd van 42 maanden verlengd naar 60 maanden.

 

Overige maatregelen

·     De kredietgarantieregelingen, zoals de BMKB-C, KKC, GO-C en de regeling Overbruggingskredieten via Qredits worden verlengd tot en met 31 december 2021.

·     De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten. Dankzij de gunstige economische vooruitzichten is de regeling niet meer nodig. De verzekeraars zullen ook zonder garantie van de Nederlandse staat, op basis van een gedegen risicoanalyse, dekking blijven bieden

·     Het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet, zodat de culturele infrastructuur overeind blijft en banen behouden blijven. Voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen is 25 miljoen euro beschikbaar en voor BIS- en erfgoedwetinstellingen 45 miljoen euro. Voor leningen aan opengestelde monumenten is een extra bedrag van 25,75 miljoen euro beschikbaar.

·     De in het eerste en tweede kwartaal geldende steunmaatregelen voor de sport en de land- en tuinbouw zullen in principe met één kwartaal verlengd worden.

·     Voor dierentuinen trekt het kabinet 42,5 miljoen euro uit voor de periode dat zij nog gesloten waren in het tweede kwartaal van 2021. Het bedrag is voor doorlopende kosten, zoals verzorging van de dieren. Dierentuinen zijn inmiddels weer open, met inachtneming van de nodige maatregelen.

·      Het kabinet heeft uitgebreid gekeken naar aanvullende mogelijkheden voor het groot(winkel)bedrijf. Alles overziend kiest het kabinet ervoor geen aparte subsidieregeling hiervoor in te voeren. Een nieuwe regeling is complex in de uitvoering en erg ongericht. Om faillissementen van levensvatbare grote bedrijven te voorkomen, blijft maatwerksteun de beste optie.

https://cmweb.nl/wp-content/uploads/2021/05/steunpakket_1_juli_2021.jpg

Door: Henk-Jan Buist
Bron: cmweb.nl

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.