Meerkostenregeling Zorgverzekeraars Nederland

Vergoeding en/of extra bijdrage kosten in 2020 omtrent corona

Heb je in 2020 extra kosten gemaakt voor bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen omtrent corona? Mogelijk kom je in aanmerking voor een vergoeding en/of bijdrage. Hier zijn verschillende regelingen voor.

Als zorgaanbieder maak je waarschijnlijk dit jaar extra kosten met (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalve meter regels te voldoen. Zorgverzekeraars komen zorgaanbieders met een bijdrage tegemoet in deze extra uitgaven. Dit is de meerkostenbijdrage, een eenmalige tegemoetkoming in de meerkosten voor 2020. De generieke meerkostenregeling geldt voor zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de generieke continuïteitsbijdrage regeling.

Je kan de regeling aanvragen in 2021. Begin 2021 worden de definitieve percentages per beroepsgroep vastgesteld. Vervolgens wordt het centrale aanvraagproces (via VECOZO) geopend. Meer informatie over het aanvragen van de bijdrage wordt door Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt.

Enkele belangrijke punten uit de meerkostenregeling:

 • De meerkostenregeling geldt voor alle zorg die uit de basisverzekering én de aanvullende verzekering is vergoed.
 • Zorgaanbieders zonder contract met een zorgverzekeraar komen ook in aanmerking voor de meerkostenregeling. Je ondertekent dan een specifieke overeenkomst voor de meerkostenregeling.
 • Voor alle aanvragers geldt een drempelbedrag van 50 euro per zorgverzekeraarsconcern.
 • Zorgaanbieders kunnen alleen een beroep doen op de regeling wanneer de meerkosten niet al op een andere manier (deels) vergoed zijn (via de patiënt of via de zorgverzekeraar).
 • Zorgaanbieders die gebruik hebben gemaakt van een rijksregeling komen nog steeds in aanmerking voor de meerkostenregeling
 • Zorgaanbieders die géén gebruik hebben gemaakt van de continuïteitsbijdrage regeling komen nog steeds in aanmerking voor de meerkostenregeling

Meerkosten Jeugdwet en WMO

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. De meerkosten die direct voortkomen uit het volgen van deze maatregelen zullen vergoed worden. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen t.b.v. de extra maatregelen vanwege corona. Er zijn vier algemene criteria:

 • De meerkosten moeten een duidelijk gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk en/of RIVM-richtlijnen en zouden onder reguliere omstandigheden niet zijn gemaakt.
 • De zorgaanbieder is bij het maken van meerkosten doelmatig te werk gegaan en de kosten moeten niet al op een andere wijze gecompenseerd zijn.
 • De meerkosten moeten aantoonbaar zijn; de gemaakte kosten moeten kunnen worden onderbouwd.
 • Naast doelmatigheid geldt ook het uitgangspunt van proportionaliteit en exclusiviteit. Proportionaliteit impliceert bijvoorbeeld dat extra ruimte creëren niet gelijkstaat aan een grootscheepse en luxe verbouwing van de ruimte. Exclusiviteit dat meerkosten (vanzelfsprekend) slechts via één maatregel kunnen worden gedeclareerd.

Bovenstaande heeft ook betrekking op zorg die via een PGB in plaats van via ZIN wordt geleverd.

Om de administratieve lasten voor meerkosten zoveel mogelijk te beperken, ontwikkelt het Ketenbureau i-Sociaal Domein op korte termijn een format registratieformulier. Voor de verrekening van meerkosten richting aanbieders worden gemeenten dringend opgeroepen dit te gaan gebruiken. Kosten kunnen worden gedeclareerd volgens de reguliere systematiek, d.w.z. bij dezelfde partij als waarmee het contract is vastgesteld. Daarbij is het van belang dat aanbieders die voor meerdere gemeenten werken in de facturering/declaratie/vastlegging duidelijk het totaalbedrag aangeven en hoe dit onder de verschillende gemeenten is verdeeld.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg

Het ministerie van VWS heeft een richtlijn opgesteld voor het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen aan individueel opererende zorgverleners. Het betreft de volgende groepen:

 • Mantelzorgers die intensieve mantelzorg verlenen
 • Vrijwilligers in de palliatieve zorg
 • PGB gefinancierde (in)formele zorgverleners die niet in dienst zijn van of in opdracht werken voor een zorgaanbieder

Zorgverleners binnen deze groepen hebben recht op een gratis pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Als (thuis)zorgorganisatie kan je de betreffende personen hierop attenderen.

Ook voor dit pakket gelden enkele voorwaarden:

 • Alleen als tijdens het verlenen van zorg 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.
 • Als een naaste van de (informele) zorgverlener getest is, kunnen ze met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van hun naaste, gratis een kortetermijnpakket met beschermende materialen ophalen bij de apotheek.
 • Als een naaste positief test op corona hebben (informele) zorgverleners recht op een langetermijnpakket met beschermingsmiddelen.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.