Samenvatting PREM Wijkverpleging 2021

Wat is de PREM en waarvoor wordt het gebruikt?

De PREM is een standaard vragenlijst, die de ervaring en beleving van cliënten met de wijkverpleging meet. De PREM-meting heeft drie doelen:

 1. Input voor leren en verbeteren door uw organisatie
 2. Informatie voor (toekomstige) cliënten via keuze-informatie op Zorgkaart Nederland
 3. Informatie voor zorgverzekeraars, zodat zij deze informatie kunnen gebruiken tijdens
  inkoopgesprekken met zorgaanbieders.

Moet ik de PREM Wijkverpleging uitvoeren?

De PREM Wijkverpleging is verplicht voor Zorgaanbieders die verpleging en persoonlijke verzorging bij de cliënt thuis leveren en die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) gefinancierd wordt.

Welke cliënten worden benaderd voor de PREM?

U moet minimaal 175 cliënten benaderen. Heeft u minder dan 175 cliënten, dan benadert u al uw cliënten.

Exclusiecriteria voor deelname aan de PREM-meting:

 • Cliënten die zijn overleden
 • Cliënten die aangeven niet mee te willen doen aan het onderzoek
 • Cliënten die op het moment van selecteren van cliënten langer dan 2 maanden geleden voor het laatst persoonlijke verzorging en/of verpleging hebben gehad
 • Cliënten die minder dan 1 maand persoonlijke verzorging en/of verpleging hebben ontvangen
 • Cliënten die geen zorg ontvangen vanuit de Zvw

Inclusiecriteria voor deelname aan de PREM-meting:

 • Cliënten die specialistische verpleging en verzorging ontvangen in de thuissituatie waarbij de financiering plaatsvindt vanuit de Zvw
 • Cliënten met een PGB die verpleging en verzorging ontvangen in de thuissituatie waarbij de financiering plaatsvindt vanuit de Zvw
 • Palliatieve cliënten die verpleging en verzorging ontvangen in de thuissituatie waarbij de financiering plaats vindt vanuit de Zvw
 • Cliënten die in de periode tussen de huidige en vorige PREM-meting langer dan 2 maanden uit zorg zijn, worden geïncludeerd

Wanneer moet de PREM Wijkverpleging afgerond zijn?

De meetperiode start op 1 maart 2021 en eindigt op 31 december 2021. Alle ingevulde vragenlijsten die LENS vóór 1 januari 2022 ontvangt, worden verwerkt. Bracheorganisatie Actiz raadt aan om een periode van vier maanden aan te houden voor de gehele afwikkeling van de PREM Wijkverpleging.

Wat moet er gedaan worden en wat kunnen LENS en Adcase voor u doen?

Actiz raadt aan om de PREM via een meetbureau uit te voeren. Als u de PREM door LENS business software laat uitvoeren, hebben wij de volgende zaken van u nodig:

 • Ondertekende offerte en verwerkersovereenkomst
 • Gegevens van uw cliënten:
  – Verzending per post: namen, adressen, telefoonnummers
  – Verzending per e-mail: namen, e-mailadressen
  Het is ook mogelijk om voor een combinatie van beide verzendmethoden te kiezen
 • AGB-code van de locatie(s)
 • KvK-nummer van de organisatie
 • Logo van de organisatie, zodat deze in de vragenlijst verwerkt kan worden.

Vervolgens kan de uitvoering van de PREM Wijkverpleging van start gaan. Onderstaand een overzicht van de taken die uitgevoerd moeten worden:

Wat Wie Deadline
Toestemming van cliënten vastleggen voor aanleveren van gegevens aan het meetbureau. Uzelf n.v.t.
Vragenlijsten versturen en ingevulde vragenlijsten verwerken. LENS en Adcase 31-12-2021
Gegevens aanleveren aan de gegevensmakelaar Mediquest (niet verplicht bij minder dan 25 cliënten). LENS en Adcase 31-01-2022
Enkele vragen beantwoorden in het portaal van de gegevensmakelaar Mediquest. Uzelf 28-02-2022
Toestemming van cliënten vastleggen voor het aanleveren bij Zorgkaart Nederland. LENS en Adcase 31-12-2021
Gegevens aanleveren bij Zorgkaart Nederland. LENS en Adcase geen
Terugkoppeling van de resultaten binnen de organisatie en doorvoeren van eventuele verbeteracties. Uzelf nader te bepalen

LENS business software en Adcase kunnen de gehele meting en de aanlevering van gegevens uitvoeren. Uw cliënten krijgen per post en/of per e-mail een vragenlijst toegestuurd. De ingevulde vragenlijsten worden naar LENS business software teruggestuurd en verwerkt in Happy Survey. Happy Survey is onze online applicatie voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken. De resultaten kunt u, met uw inlogcode, direct inzien.

Wat is er veranderd ten opzichte van 2020?

 • De vragen die in de vragenlijst gesteld worden, zijn (deels) aangepast.
 • In 2020 hoefde u niet bij Mediquest aan te leveren als u minder dan 30 cliënten had. Dit aantal is aangepast naar 25 cliënten.
 • De richtlijn die nu vastgesteld is, geldt van 2021 t/m 2023.
 • Vorig jaar moesten cliënten die per post een vragenlijst ontvingen een toestemmingsverklaring ondertekenen als zij toestemming gaven voor het plaatsen van hun waardering op Zorgkaart Nederland. Dit jaar is de toestemming in de vragenlijst verwerkt. Een handtekening is niet nodig.
 • Actiz heeft een advocatenkantoor om advies gevraagd over de AVG bij de PREM Wijkverpleging. De cliënt heeft recht op goede en toegankelijke informatievoorziening over zijn/haar privacy en rechten m.b.t. de PREM Wijkverpleging. Om deze reden wordt er een privacyverklaring bij de vragenlijst verzonden.

Meer informatie over de PREM Wijkverpleging 2021?

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met Adcase of LENS business software.

Adcase: LENS:
0541 – 72 39 75 035 – 628 62 88
info@adcase.nl info@lens-bs.nl

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.