UBO-register vanaf 27 september openbaar

Het UBO-register is vanaf 27 september openbaar geworden. UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner, wat in het Nederlands kan worden vertaald als uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de zorgaanbieder. Dit kunnen ook meerdere natuurlijke personen zijn. Wie deze natuurlijke personen concreet zijn, is afhankelijk van de rechtsvorm van de zorgaanbieder.

UBO-register

Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren van het register hangt samen met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Registreer op tijd

Voor rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na 27 september 2020 worden opgericht, moet je meteen bij de inschrijving in het Handelsregister de UBO’s aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij entiteiten die vóór 27 september 2020 zijn opgericht, heb je achttien maanden de tijd om de UBO’s aan te melden bij de KvK.

Let op: niet op tijd of niet melden is een economisch delict, boetes kunnen oplopen tot € 21.750,–.

Wie moeten zich aanmelden?

  • Rechtspersonen: onder andere een bv, nv – voor zover niet-beursgenoteerd -, coöperatie, vereniging, stichting en kerkgenootschap;
  • Personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.

Hoe registreren?

De Kamer van Koophandel schrijft de komende periode alle ondernemers aan met het verzoek uiterlijk 22 maart 2022 haar UBO in te schrijven. Inschrijving kan zowel online (www.kvk.nl/inschrijven) als via de post.

Welke gegevens?

In het UBO-register moeten onder meer de volgende gegevens vermeld worden: 

  1. Het Burgerservicenummer indien dat aan de UBO is toegekend
  2. Een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan die persoon ingezetene is (indien althans de woonstaat dat identificatienummers heeft verstrekt)
  3. Naam
  4. Geboortemaand
  5. Geboortejaar
  6. Nationaliteit
  7. Woonstaat en woonadres
  8. Aard en omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economische belang

Ook zullen in het handelsregister stukken gedeponeerd moeten worden, zoals de statuten.

Let op: voor bestaande bv’s en andere entiteiten geldt dat men zich binnen 18 maanden moet laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Nieuw opgerichte entiteiten moeten dit direct bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen.

Schending privacy?

Het UBO-register staat al tijden ter discussie vanwege de mogelijke schending van de privacy. Via het UBO-register is bijvoorbeeld makkelijk na te gaan wie belangrijke aandeelhouders zijn binnen een bv. Informatie in het UBO-register is namelijk tegen een geringe vergoeding te raadplegen. Wel zijn maatregelen genomen ter bescherming van de privacy. Zo zullen gebruikers van het UBO-register worden geregistreerd. Ook kunnen officiële instanties meer gegevens opvragen dan derden.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.